Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

תוכנית להגדלת הפריון בתעשיה המסורתית יצאה לדרך

התוכנית להגדלת הפריון בתעשייה המסורתית שקיבלה לאחרונה אישור ממשלתי מתמקדת בהכנסת טכנולוגיות מתקדמות לקווי ייצור במטרה לייעל אותה ולהגדיל את כושר התחרות שלה

מאת: מערכת מזון ומשקה |

התוכנית להגדלת הפריון בתעשייה המסורתית,  שקיבלה לאחרונה אישור ממשלתי מתמקדת בהכנסת טכנולוגיות מתקדמות לקווי ייצור, במטרה לייעל אותה ולהגדיל את כושר התחרות שלה ("המהפכה הרביעית"). במסלול תמיכה חדש שנפתח ברשות להשקעות במשרד הכלכלה כבר אושרו עשר בקשות להשקעה מפעלים בסך 49.6 מיליון שקל, מתוכם מענקים ממשלתיים בסך 14.9 מיליון שקל.

החברות שיקבלו את המענקים נדרשות בתמורה לשפר את פריונן בכ–30%. המענק יועבר לחברות בהתאם לאבני דרך בהשגת היעד, שיושגו בתוך 3–5 שנים. בשלבים ראשונים יקבלו המפעלים עד 65% מהסכום המובטח, ולאחר השלמת השדרוג יקבלו את היתרה בכפוף לעמידה ביעד ההתייעלות. אם יתברר כי לא פעלו לפי התוכנית שעל בסיסה קיבלו את המענק, הם יידרשו להחזיר את המענק.