Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

משרד הכלכלה מעודד השקעות תעשיה בצפון הארץ

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה  יוצאת בתוכנית ראשונית וחדשה, המיועדת לסייע לתעשייה הישראלית   המסורתית והמסורתית מעורבת   בצפון הארץ בהעלאת הפריון

מאת: מערכת דפוסגרף |

 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, יוצאת בתוכנית ראשונית וחדשה, המיועדת לסייע לתעשייה הישראלית – המסורתית והמסורתית מעורבת -  בצפון הארץ בהעלאת הפריון. הסיוע נועד  להגביר את קצב צמיחת הפריון ולאפשר למשק הישראלי להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול .OECD

רמת הפריון והשינוי בו תלויים במספר גורמים, בראשם ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל, יעילות הניצול של גורמי הייצור ועוד. ובהתאם מציעה התוכנית דרכי פעולה שונות אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30% וכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל..