Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

ערך התפוקה החקלאית בישראל: כ-30 מיליארד ₪

עליה של 56.8% נרשמה בשנה האחרונה בכמות גידולי הבטטות ועליה של 34.8% בכמות אגוזי האדמה. ירידה של כ-10.6% חלה בכמות פרי הדר. כמות ביצי המאכל נותרה ללא שינוי, אך במקביל חלה עליה במחירן בשיעור של 6.8%. הרכב התפוקה החקלאית נותר, בשנת 2013, דומה לשנים קודמות ועמד על 60% גידולים צמחיים ו-40% מבעלי חיים ותוצרתם, בעיקר בקר, צאן ועופות. עוד על מצב תפוקת החלקאות בישראל

מאת: רוני נאור-חפרי |

עליה של כ-17.1% נרשמה בכמות גידולי הפירות, ללא פרי הדר, בשנת 2013. זאת בהמשך לגידול בכמות של 14.5% בשנת 2012 ושל 18.9% בשנת 2011. עלייה של כ-10.6% נרשמה בכמות גידולי פרי הדר. זאת בהמשך לגידול של 17.7% בשנת 2012 וירידה של 11% בשנת 2011.ערך הייצוא החקלאי עמד על 5.4 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 0.7%. זאת בהמשך לירידה של 3.6% בשנת 2012.

ערך התפוקה החקלאית עמד על כ-30 מיליארד שקל בשנת 2013: גידולים צמחיים 18 מיליארד שקל ובעלי חיים 11.9 מיליארד שקל. מדובר בערך תפוקה הדומה לזה שנרשם בשנת 2012.

התוצר המקומי הגולמי בחקלאות עמד על 12.2 מיליארד שקל. התוצר המקומי הנקי הסתכם ב-10 מיליארד שקל. מדובר בעליה של 32% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה הנובעת מחקלאות הסתכמה ב-11 מיליארד שקל.

היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת 2013 היתה 5.8 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 4% לעומת שנת 2012. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות ייצור.

בשנת 2013 ערך התפוקה הכולל נותר ללא שינוי וזאת כתוצאה מירידה של 3.4% בכמות התפוקה החקלאית, שקוזזה על ידי עליה של 3.4% במחירי התפוקות. ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-2% ואילו ערך התפוקה הצמחית ירד ב-1.5%.

עליה של כ-57% בכמות הבטטות
הרכב התפוקה החקלאית נותר, בשנת 2013, דומה לשנים קודמות ועמד על 60% גידולים צמחיים, המורכבים בעיקר מענפי הירקות, מתפוחי אדמה, מקשה ומטעים, ללא פרי הדר. 40% מהרכב התפוקה החקלאית מורכבים מבעלי חיים ותוצרתם, בעיקר בקר, צאן ועופות.

בבחינת הגידולים הצמחיים נמצא, כי חלה עליה של 56.8% בכמות הבטטות ועליה של 34.8% בכמות אגוזי האדמה. בנוסף, חלה ירידה של כ-10.6% בכמות פרי הדר, בין היתר בעקבות ירידה בכמות התפוזים (שמוטי); וכן חלה ירידה בכמות הקליפים (סוגי קלמנטינות).

בתפוקת בעלי החיים, נרשמה עליה של כ-13.5% בכמות הבקר לשחיטה, עליה של 9.7% בכמות הדבש ועליה של 9% בכמות חלב הכבשים. כמות ביצי המאכל נותרה ללא שינוי, אך במקביל חלה עליה במחירן בשיעור של 6.8%.

מכלל ערך הייצור החקלאי 38% נמכרים לשוק המקומי, 35% לתעשיה, 18% ליצוא ו-9% מסופקים לתוצרת ביניים. בגידולים הצמחיים 55% מערך התפוקה נמכרים לשוק המקומי, 30% לייצוא, 9% לתוצרת ביניים ו-6% מסופקים לתעשיה. בענף בעלי החיים 79% מערך התוצרת מופנים לתעשיה, 13% לשוק המקומי, 8% לתוצרת ביניים ו-1% לייצוא.

בערך התפוקה המיועדת לשוק המקומי חלה ירידה של כ-2%. בעוד שכמות התפוקה לשוק המקומי ירדה ב-7.7%, חלה עליה של 6.4% במחירי התפוקה לשוק המקומי. בהשוואה לשנת 2012 התפוקה לשוק המקומי עלתה ב-7%.

עליה של 6.6% בכמות המים לחקלאות
הרכב ערך התשומה הקנויה בשנת 2013 נותר דומה לשנים קודמות, כאשר הרכיב העיקרי הוא המספוא המהווה כ-39% מהתשומות החקלאיות ואחריו מדורגים דלק, שמנים וחשמל המהווים 15% מסך התשומה הקנויה בשנת 2013. מחירי התשומה הקנויה בחקלאות עלו ב-1.4%, לעומת עלייה של 12.0% משנת 2011 לשנת 2012. במחירי המספוא נרשמה ירידה של 1.7% לעומת זאת חלה עלייה במחירי חומרי הריבוי (15.7%) במחירי המים (7.7%), במחיר החלפים ותיקונים (3.4%) ובמחירי הובלה שכורה (2.1%).

כמות המים שסופקה לחקלאות עלתה ב-6.6%, כמות חומרי הריבוי ירדה ב-7.5%, כמות חומרי האריזה ירדה ב-5.5%, כמות החלפים והתיקונים ירדו ב-4.6% והיקף ההובלה השכורה ירד ב-2.4%.