Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

ריכוז מאמצים לפיתוח ענף היין

האם בקרוב תוזכר ישראל בנשימה אחת עם צרפת ואיטליה בכול הנוגע ליין? הייתכן שרמת הגולן, הגליל העליון והרי יהודה יצוינו לצד בורדו וטוסקנה? במשרד התמ"ת והחקלאות זיהו את הפוטנציאל הטמון בענף היין. וועדה בין משרדית בראשותו של מנהל המטה לפיתוח אזורי, אבי פלדמן, הגישה את המלצותיה לשרי התמ"ת והחקלאות

מאת: רוני נאור-חפרי |

הוועדה הבין משרדית לבחינת ענף היין פרסמה היום את ממצאיה. במסגרת הוועדה נבחנה האפשרות לאיחוד בין מכון היין ומועצת גפן היין. כמו כן, בחנה הוועדה את מיקום הפעילות של הגופים הללו והאפשרות להעתיקה לצפון הארץ וכן את הרגולציה הקיימת והרגולציה הנדרשת בענף. בין המלצות הוועדה:

איחוד מכון היין ומועצת גפן היין
הוועדה סבורה, כי אין הגיון לאחד או למזג בין הגופים, הוועדה המליצה כי המועצה תמשיך בפעילותה הנוכחית כ"מועצת ייצור", תחת אותו מבנה בעלות. עם זאת, הועדה ממליצה לשקול בחינה מחודשת של איזון מבנה הבעלות, בו קיים כיום משקל עודף ליקבים הגדולים. כמו כן המליצה הוועדה, כי מכון היין ימשיך לפעול כגוף עצמאי המתפקד כמעבדה מוכרת לבדיקות יין. יש לציין, כי מעבדת המכון נהנית  כיום ממוניטין והכרה מקצועית כמו גם מהסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. לפיכך, סבורה הוועדה כי ראוי לפעול לשימור פעילות המעבדה. בנוסף, תבחן הסטת פעילות המכון לאתר חלופי באזור המרכז.

הרחבת הפעילות הענפית באזור הצפון
הוועדה סבורה, כי אין מקום להעביר את פעילות המעבדה של המכון לאזור הצפון, בשל ריבוי הגופים הזקוקים לשירותי הבדיקה באזור המרכז. עם זאת, הוועדה ממליצה למשרדי התמ"ת, החקלאות ולמועצת גפן היין להפנות פעילות מו"פ לאזור הצפון בהיותו מרכז הגידול והייצור העתידי בישראל. פעילות מו"פ צפונית כאמור יכול ונכון שתתבצע הן בתחום גידול גפן יין והן בתחום ייצור יין. לצורך כך, מוצע לבחון הקמת אשכול מו"פ אזורי שיכלול את המגדלים והיצרנים באזור, מו"פ גליל (מיג"ל), מוסדות האקדמיה באזור, מועצת גפן היין והמכון לחקר המזון (המיועד לקום באזור בשנה הקרובה) וכן את גורמי המו"פ וההדרכה של משרד החקלאות.

בנוסף, הוועדה המליצה לבחון פיתוח תכניות/מסלולי הכשרה מקצועית בתחום היין, תוך העדפה במתן תקציבים למסלולי הכשרה במוסדות קיימים באזור הצפון. כמו כן מוצע לתמוך בהרחבת מסלול מחקר אקדמי בפקולטה לחקלאות למקצוע היינות, באמצעות העמדת מלגות לתלמידי מחקר. עוד המליצה הוועדה לבחון הקמת מאגדי יין אזוריים בצפון ובאזור יהודה, בהיותם אזורי הגידול העיקריים והאיכותיים. מאגדי היין יתמכו על ידי משרדי התמ"ת, התיירות, והחקלאות ויפתחו מסלולי תיור, דרכי גישה ושילוט לכל היקבים בתחומם.

רגולציה
על אף האופי ה"ריכוזי" של פעילות הרגולציה במדינות אחרות שבחרו לפתח את ענף היין ועשו זאת בהצלחה ולאור היקף הענף המצומצם יחסית בישראל, שאינו מצדיק, במונחי עלות/תועלת, הקמת גוף סטטוטורי שירכז את הרגולציה על הענף, ממליצה הוועדה לחזק את  הרגולציה על הענף באמצעות הגופים הקיימים, תוך העלאת המודעות לכשלים הקיימים ובאמצעות הגדלת המשאבים המוקצים לצורך ביצוע רגולציה אפקטיבית, בדגש על פיקוח על ייצור היין ועל תחומי בריאות הציבור, בין המלצותיה בנושא:

חיוב כל היקבים לעמוד בדרישות החוק לרישוי עסקים תוך שנתיים.
משרד הבריאות ייקח על אחריותו את תחומי הרגולציה הנוגעים לתחומי עיסוקו, לרבות פיקוח על רישוי בתחומי ייצור, יבוא ויצוא יינות.

הסדרה ובחינת שינוי מדיניות רשויות התכנון ומינהל מקרקעי ישראל בכל הקשור ביקבים קטנים המוקמים במגזר החקלאי, באופן שעד לגודל פעילות שייקבע תותר הקמת יקבים במסגרת חלקות חקלאיות. בחינת שינוי המדיניות תעשה במשותף עם משרד החקלאות, מינהל התכנון ומינהל מקרקעי ישראל.

האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת, לאחר התייעצות עם מועצת גפן היין, יבחן ויקבע אילו  הסמכות נדרשות לבעלי מקצוע בתחומי הענף.

השלמת חקיקה חסרה בתחום דרישות ההשכלה וההכשרה המקצועית הנדרשת למקצועות הקשורים בענף.

עדכון תקן היין הישראלי בתוך פרק זמן של שנה תוך שיתוף אנשי המועצה לגפן יין ומדריכי משרד החקלאות.

לשם מעקב אחר יישום המלצות הוועדה תוקם ועדת היגוי בין משרדית (תמ"ת, חקלאות, בריאות, תיירות ופנים) למעקב אחר יישום המלצות הדו"ח. הועדה בראשות מנהל המטה לפיתוח אזורי בתמ"ת תגיש לשרים אחת לחצי שנה דו"ח מעקב אחר יישום המלצות הועדה שהתקבלו על ידי השרים.

שר התמ"ת, שלום שמחון, ושרת החקלאות, אורית נוקד, מינו את מנהל המטה לפיתוח אזורי, אבי פלדמן, לבחון את ענף היין כדי לבחון חלופות ארגוניות שונות לפיתוח הענף ברמה הלאומית, בדגש על פיתוח כלכלי-אזורי של הגליל והנגב.

מאחר ומדובר בשילוב של חברה ממשלתית עם גוף ענפי סקטוריאלי, מעלה האיחוד האפשרי בין המכון והמועצה בעיות תקציביות, אירגוניות ומשפטיות מורכבות. מסיבות אלו ומתוך ראיית על של טובת ענף היין לטווח ארוך, ראתה הוועדה הבין משרדית לנכון ללמוד את הנושא בצורה יסודית, מקיפה ומעמיקה. במהלך עבודתה איתרה הוועדה בעיות רבות וסבוכות המקשות על הענף מזה שנים רבות ופעילותה התרחבה בהתאם.

הוועדה קיימה כ-20 ישיבות עבודה בהן הופיעו בפנייה כ-50 מומחים ובעלי עניין בתחום, ביניהם מנהלי מכון היין ומועצת הגפן, מנהלי יקבים גדולים קטנים ובינוניים, מומחים לנעשה בענף היין בארץ ובעולם, מומחים לנושא התקינה, אנשי סחר חוץ וייצוא, מומחי משרד החקלאות, אנשי לשכות המסחר, נציג היבואנים, נציגי הענף בצפון, נציגי משרדי ממשלה, נציגי גופים ענפיים, מגדלים, מומחים מהאקדמיה, מכוני מחקר ויועצים שונים מהארץ ומחוץ לארץ.

בנוסף קיבלה הוועדה מסמכי עמדה מאנשים נוספים שמפאת קוצר הזמן או המקום לא התאפשרה הופעתם. כמו כן קיימה הוועדה סיור בן יום לצפון הארץ לכרמים ויקבים בגליל ובאזור דלתון.